Skip navigation

Isikuandmete kaitse põhimõtted vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele (GDPR)

1. Sissejuhatus

Alljärgnevad isikuandmete kaitse põhimõtted on ette nähtud selleks, et teile arusaadavalt, selgelt ja ülevaatlikult selgitada, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, kui te meie veebilehte www.schmolz-bickenbach.com külastate. Kui teil peaks tekkima sellest hoolimata arusaamatusi või muid küsimusi meie andmekaitse kohta, pöörduge meie andmeikaitsespetsialisti poole ja võtke temaga ühendust aadressil dpo(at)@schmolz-bickenbach.com.

2. Vastutav ettevõte

Euroopa Liidu isikuandmete kaitse põhimõtete (GDPR) artikli 4 lõike 7 kohaselt vastutab teie isikuandmete töötlemise eest:

Schmolz+Bickenbach Baltic OÜ

Betooni 26 a

Tallinn 11415

3. Andmekaitsespetsialist

Ettevõttes SCHMOLZ + BICKENBACH on vastavalt GDPR-i artiklile 37 ametisse määratud andmekaitsespetsialist. Ettevõtte SCHMOLZ + BICKENBACH andmekaitsespetsialistiga on teil võimalik ühendust võtta järgmiste kontaktandmete abil:

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

4. Andmekaitseseadusest tulenevad õigused

Teil on kehtiva andmekaitseseaduse järgi ettevõtte SCHMOLZ + BICKENBACH ees oma isikuandmete osas järgmised õigused.

Õigus saada infot: teil on alati õigus nõuda ettevõttelt SCHMOLZ + BICKENBACH infot selle kohta, kas ettevõte SCHMOLZ + BICKENBACH on teie kohta salvestanud isikuandmeid ja millised need on. Info hankimine ettevõttelt SCHMOLZ + BICKENBACH on teile tasuta.

Õigus saada infot puudub või on piiratud, kui edastatava info põhjal avaldataks konfidentsiaalset infot, näiteks ametisaladusega kaitstavat infot.

Õigus andmeid muuta: kui teie isikuandmed, mis ettevõttes SCHMOLZ + BICKENBACH on teie kohta salvestatud, ei ole õiged või piisavad, on teil alati õigus nõuda ettevõttelt SCHMOLZ + BICKENBACH nende andmete muutmist.

Õigus andmete kustutamisele: teil on õigus nõuda ettevõttelt SCHMOLZ + BICKENBACH oma isikuandmete kustutamist, kui neid andmeid ei kasutata enam sellel eesmärgil, mille jaoks need algselt hangiti, või kui andmete töötlemine toimus teie nõusolekul ja te olete oma nõusoleku tühistanud. Sellisel juhul peab ettevõte SCHMOLZ + BICKENBACH teie isikuandmete töötlemise lõpetama ning oma IT-süsteemidest ja andmebaasidest eemaldama.

Õigus kustutamisele puudub juhul, kui

 • andmeid ei ole lubatud seaduslikust kohustusest kustutada või kui andmeid tuleb seaduslikust kohustusest töödelda;

 • andmete töötlemine on vajalik õiguslike nõuete jõustamiseks, rakendamiseks või kaitsmiseks.

Töötlemise piiramise õigus: teil on õigus nõuda ettevõtte SCHMOLZ + BICKENBACH poolt oma isikuandmete töötlemise piiramist.

Õigus andmete edastamisele: teil on õigus saada ettevõttelt SCHMOLZ + BICKENBACH oma edastatud andmeid struktureeritud, levinud ja masinloetaval kujul ning õigus nõuda, et need andmed saadetaks mõnele teisele vastutavale isikule. See õigus kehtib üksnes juhul, kui

 • teie olete andmed meile edastanud nõusoleku või meiega sõlmitud lepingu alusel ja

 • töötlemine toimub automaatsete protsesside abil.

Õigus esitada töötlemise vastu kaebusi: kui ettevõte SCHMOLZ + BICKENBACH töötleb teie andmeid GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti e) või f) alusel, on teil alati õigus esitada kaebusi.

Teil on võimalik ettevõtte SCHMOLZ + BICKENBACH ees kõiki eespool nimetatud õigusi kehtestada, kui edastate oma konkreetse soovi järgmisele aadressile:

dpo(at)schmolz-bickenbach.com

5. Õigus esitada kaebusi andmekaitse järelevalveorganile

Teil on GDPR-i artikli 77 alusel õigus esitada kaebusi andmekaitse järelevalveorganile, kui olete arvamusel, et teie isikuandmete töötlemisel on rikutud andmekaitseseadust.

6. Profiilide koostamine

Ettevõte SCHMOLZ + BICKENBACH ei rakenda nn profiilide koostamist, kui käesolevas isikuandmete kaitse eeskirjas ei ole teisiti kirjas. Profiilide koostamine tähendab täisautomaatset andmete töötlemist, mis sisaldab isiku hindamist (nt seoses isiklike eelistustega) ehk teie käitumise analüüsimist või prognoosimist.

7. Teie andmete töötlemine logifailides

Kui külastate meie veebilehte, kogume andmeid, mis on teile meie veebilehe kuvamiseks tehniliselt vajalikud. Seejuures on tegu isikuandmetega, mille teie veebilehitseja edastab meie serverisse automaatselt (nn logifailid):

 • IP-aadress

 • Veebilehe (rakenduse) külastamise kuupäev ja kellaaeg

 • Ajatsooni erinevus võrreldes Greenwichi ajaga (GMT)

 • Nõude sisu (info selle kohta, millist konkreetset lehekülge te külastasite)

 • Juurdepääsu olek/http-olekukood

 • Vastav edastatud andmete kogus

 • Veebileht, millelt nõue tuleb

 • Veebilehitseja (info teie kasutatava veebilehitseja kohta)

 • Operatsioonisüsteem ja selle liides (teie poolt veebilehe külastamiseks kasutatud arvuti operatsioonisüsteem)

 • Veebilehitseja tarkvara keel ja versioon

Nende isikuandmete töötlemine toimub GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f) alusel. Veebilehte ei ole võimalik nende andmete rakendamiseta külastada ja kasutajatele pakkuda. Seetõttu on meil õigustatud huvi võimaldada teile tehniliselt meie veebilehe külastamist ja kasutamist.

Nendele andmetele on ligipääs ettevõttel PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Saksamaa, mis seda veebilehte majutavad, ja ettevõttel SCHMOLZ + BICKENBACH. Nende andmete töötlemine leiab aset üksnes Euroopa Liidu territooriumil.

Logifailide info salvestatakse 60-ks päevaks ja seejärel kustutatakse.

8. Pressiteadete ja uudiskirjade postiloend

Kui te registreerite end ettevõtte SCHMOLZ + BICKENBACH pressiteadete postiloendis või uudiskirja saamiseks ja annate meile oma nõusoleku, salvestame ja töötleme teie edastatud kontaktandmeid teile tellitud uudiste saatmiseks. Andmete töötlemise õiguslik alus on GDPR-i artikkel 6 lõige 1 a).

Postiloendi nõusoleku tekst on järgmine:

Jah, annan oma nõusoleku, et ettevõte SCHMOLZ + BICKENBACH saadab mulle minu tellitud pressiteated e-posti teel ja töötleb minu edastatud isikuandmeid. Pressiteadetest saan alati tasuta loobuda aadressil ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Uudiskirja nõusoleku tekst on järgmine:

Jah, annan oma nõusoleku, et ettevõte SCHMOLZ + BICKENBACH saadab mulle minu tellitud uudiskirju e-posti teel ja töötleb minu edastatud isikuandmeid. Uudiskirjadest saan alati tasuta loobuda aadressil ir(at)schmolz-bickenbach.com.

Pressiteadetest või uudiskirjast saate tulevikus alati loobuda ja oma nõusoleku seega tühistada. Tellimusest loobumise lingi leiate alati igast e-kirjast, millega teile pressiteateid või uudiskirju saadame. Kustutame teie andmed kohe, kui olete oma nõusoleku tühistanud ja kui andmete säilitamiseks ei ole seaduslikku kohustust.

Pressiteadete või uudiskirjade kasutamine on teie jaoks täielikult vabatahtlik ja see ei ole veebilehe kasutamise eelduseks. Võtke aga teadmiseks, et me ei saa teile pressiteateid ega uudiskirju saata, kui te ei ole meile selleks nõusolekut andnud või kui olete oma nõusoleku tühistanud.

9. Kontaktivorm

Pakume oma veebilehel kontaktivormi, et saaksite ettevõtte SCHMOLZ + BICKENACH, meie veebilehe ja muude päringute kohta tekkinud küsimuste korral meie poole pöörduda. Lisaks saate meiega ühendust võtta ka e-posti teel.

Kui võtate meiega ühendust kontaktivormi kaudu või e-posti teel, salvestatakse teie edastatud andmed (eelkõige teie e-posti aadress, teie ees- ja perekonnanimed ning teie päringu tekst ja vajaduse korral muud andmed, mille olete sisestanud kontaktivormi või e-kirja), et saaksime teie päringuid töödelda ja teie küsimustele vastata.

Teie andmete töötlemine sellel eesmärgil toimub GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f) alusel. Kui edastate meile päringuid, on teie enda ja meie huvides, et saaksime teie päringu töötlemiseks teie andmeid töödelda. Kontaktivormi kasutamine on teie jaoks täielikult vabatahtlik ja see ei ole veebilehe kasutamise eelduseks. Loomulikult ei saa me teie päringut töödelda, kui te ei esita meile kontaktivormis nõutud kontaktandmeid.

Kustutame teie päringu/ühenduse võtmise jaoks vajalikud andmed kohe, kui need ei ole teie päringu töötlemiseks enam vajalikud. Andmed salvestatakse vajaduse korral pikemaks ajaks, kui selleks on seaduslik säilitamise kohustus, ja kustutatakse alles seejärel.

10. Küpsiste kasutamine

Kasutame oma veebilehel nn küpsiseid. Küpsised on väikesed konfigureerimisinfoga tekstifailid, mis saadetakse meie veebilehe külastamisel meie veebiserverist teie veebilehitsejale ning mille teie arvuti järgmiseks külastuseks alles hoiab.

Küpsiste abil saab meie veebileht teie veebilehitsejast infot hankida või salvestada. Siinkohal võib olla tegu infoga teie, teie sätete või teie seadme kohta. Enamasti kasutatakse neid selleks, et tagada veebilehe ootuspärane talitlus. Tavaliselt ei tuvastata teid selle info abil otseselt. See võib teile aga anda personaalse veebikogemuse. Ettevõte SCHMOLZ + BICKENBACH kasutab kahte erinevat tüüpi küpsiseid:

(1) Seansiküpsised (ajutised küpsised)

Kasutame esiteks nn seansiküpsiseid (nimetatakse ka ajutisteks küpsisteks). Seansiküpsised salvestatakse üksnes meie veebilehe külastamise ajaks ja veebilehelt lahkudes need kustutatakse. Meie poolt kasutatavad seansiküpsised on ette nähtud üksnes selleks, et teid oleks võimalik tuvastada ainult sessiooni ID abil, kuni kasutate meie veebilehte. Pärast iga sessiooni lõppu kustutatakse sessiooniküpsised. Sessiooniküpsistel täiendavaid rakendusalasid ei ole.

Need küpsised on meie veebilehe talitluse seisukohalt kindlasti vajalikud ja neid ei ole võimalik meie süsteemis inaktiveerida. Tavaliselt kasutatakse neid küpsiseid ainult reaktsioonina teie tegevusele, mis vastavad teenuse tingimusele, nt teie andmekaitsesätete määramisele, vormide registreerimisele või täitmisele. Võite oma veebilehitseja seadistada nii, et see küpsised blokeeriks või teid nende küpsiste kohta teavitab. Mõned veebilehe funktsioonid aga ei pruugi sellisel juhul töötada.

Neid sessiooniküpsiseid rakendatakse GDPR-i artikli 6 lõike 1 punkti f) alusel. Nende küpsiste kasutamiseta ei ole tehniliselt võimalik teile veebilehte pakkuda ega seda külastada ja kasutada. Alapunktis 11 on kirjas, kuidas te need küpsised sellele vaatamata kustutada saate.

(2) Püsiküpsised (Google Analytics)

Kasutame lisaks Google Inc. („Google“) võõrküpsiseid nimega Google Analytics. Google Analytics kasutab küpsiseid, mis salvestatakse kasutajate arvutitesse ja mis võimaldavad teiepoolset veebilehe kasutamise analüüsi. See võimaldab meil optimeerida kasutajatele pakutavaid reklaamipakkumisi, nt õppides, millised veebilehed on eriti huvitavad, millised veebilehed vajavad paremat infot, millisest allikast kasutajad pärinevad, kui kaua kasutajad meie veebilehel on. Küpsise kaudu saadud info käesoleva veebilehe teie poolt kasutamise kohta edastatakse ja salvestatakse tavaliselt USA-s olevasse Google'i serverisse. Käesoleval veebilehel on aktiveeritud IP-aadressi anonüümseks muutmine nii, et Euroopa Liidu liikmesriikide või muude Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikide Google'i kasutajate IP-aadress eelnevalt lühendatakse. IP-aadress edastatakse USA-s asuvasse Google'i serverisse ja lühendatakse seal üksnes erandkorras. Seetõttu juhime teie tähelepanu sellele, et andmete töötlemine Google Analyticsi raames võib mõnel juhul toimuda ka Euroopa Liidu õiguse rakendusalast väljaspool.

Käesoleva veebilehe operaatori tellimusel kasutab Google seda infot selleks, et hinnata käesoleva veebilehe kasutamist selle kasutajate poolt, et koostada raporteid veebilehe tegevuste kohta ja et osutada veebilehe operaatoritele täiendavaid veebilehe ja interneti kasutamisega seotud teenuseid. Google Analyticsi raames teie veebilehitsejalt edastatud IP-aadressi ei seostata muude Google'i andmetega. Pange tähele, et Google Analyticsi kasutamise nõusolek on vabatahtlik. Nõusoleku andmine ei ole meie veebilehe kasutamise eelduseks.

Ettevõte SCHMOLZ + BICKENBACH on seadistanud kohustuse säilitada küpsiseid Google Analyticsis kõige lühemaks perioodiks (14 kuud). Pärast selle tähtaja möödumist kustutatakse andmed automaatselt.

Ettevõte SCHMOLZ + BICKENBACH on Google Analyticsi kaudu sõlminud kasutuslepingu. Google Analyticsit kasutatakse üksnes teie eelneva nõusoleku alusel, millest saate tulevikus alati loobuda (vt alapunkti 11).

11. Küpsistega seotud nõusolek ja kustutamine või tühistamine

Käesolevas lõigus on kirjeldatud, kuidas saate küpsiste kasutamist juhtida ja oma nõusolekust kasutada Google Analyticsit loobuda.

(1) Google Analytics

Kasutame Google Analyticsit ainult juhul, kui oleme saanud teilt selleks nõusoleku. Selle õiguslik alus on GDPR-i artikkel 6 lõige 1 a). Seda nõusolekut saate alati tühistada.

Nõusoleku tekst on järgmine:

Jah, nõustun kuni tühistamiseni, et käesolev veebileht salvestab Google Analyticsi küpsised minu seadmesse ja töötleb minu isikuandmeidisikuandmete kaitse eeskirjas toodud ulatuses. Seal kirjeldatakse ka seda, kuidas ma saan oma nõusoleku tühistamise õigust rakendada. Nõusoleku andmine on vabatahtlik ja ei ole käesoleva veebilehe kasutamise eelduseks.

Selle nõusoleku tühistamiseks on kaks võimalust. Selle tulemusel ei registreerita küpsise loodud ja teiepoolse veebilehekasutusega seotud andmeid (sh teie IP-aadressi) ning ei saadeta neid Google'isse.

 • Võite alltoodud lingi alt saadaval oleva veebilehitseja vidina allalaadida ja installida. Hetkel töötav link on järgmine: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

 • Lisaks võite nõusoleku küpsiste paigutuseks Google Analyticsilt tühistada, tegutsedes järgmiselt: kustutage oma veebilehitseja sätetes ajalugu ja kõik küpsised ning seejärel värskendage oma veebilehitsejas meie veebilehte. Küpsiste sätete valiku aknas valige: ära kasuta Google Analyticsit.

(2) Sessiooniküpsised

Kui te ei soovi sellegipoolest sessiooniküpsiseid kasutada, võite küpsiste rakendamist oma veebilehitseja sätetes ise hallata. Küpsiste inaktiveerimisel ei saa te aga veebilehte osaliselt kasutada.

12. Google mapsi, youtube'i ja LinkedIni linkide lisamine

Pakume oma veebilehtedel teile võimalust külastada ettevõtte SCHMOLZ + BICKENBACH sisusid sotsiaalvõrgustikes (youtube ja LinkedIn) ning google mapsi abil marsruute planeerida. Meie veebilehel on need teenused manustatud välise lingina. Teie andmete töötlemine nendes ettevõtetes toimub seetõttu alles siis, kui klõpsate manustatud graafilistele kujutistele. Seejärel suunatakse teid vastava teenusepakkuja veebilehele. Kui te ei soovi, et nimetatud teenusepakkujad teie andmed saavad, ärge klõpsake nendele graafilistele kujutistele.

Tallinn, 25. mai 2018